ОБЩИ УСЛОВИЯ

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Необходимо е Вашето внимание и действия с цел осигуряването на защита на личните Ви данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR). Във връзка с прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица относно обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR), „ТРИВИА“ ЕООД приема и прилага актуализирана политика за защита на Вашите лични данни. При  изпращане на запитвания до „ТРИВИА“ ЕООД е необходимо да: дадете съгласието си предоставените от Вас данни да бъдат обработвани за целите и съгласно условията, подробно описани в нашата Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, като с даденото от Вас съгласие, Вие декларирате, че имате навършени 16 г. Общият регламент за защита на данните (GDPR), който влезе в сила на 25 май тази година, е най-мащабната европейска регулация в историята на интернет, която наложи множество промени и засяга всички компании, опериращи с лични данни на граждани от ЕС.

Ние в „ТРИВИА“ ЕООД винаги сме защитавали неприкосновеността на личните данни на нашите клиенти и сме изисквали изключително малко данни, необходими за извършване на услугите ни. Ангажирани сме да осигурим максимална защита на Вашите данни и за привеждането на процесите в „ТРИВИА“ ЕООД в пълно съответствие с GDPR, като за тази цел направихме цялостен подробен външен одит на начина, по който събираме, съхраняваме и обработваме данните за нашите клиенти и изготвихме  подробен и стриктен план за разработване на допълнителни функционалности, изисквани от новата регулация. Правилата ни за поверителност, както и нашите условия за събиране, съхранение и обработка на лични данни, са подробно описани в нашата Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, която информация е предоставена по – долу.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас, като ни пишете на office@triviaholidays.eu

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (PRIVACY NOTICE)

„ТРИВИА“ ЕООД – АДМИНИСТРАТОР

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: „ТРИВИА“ ЕООД, с ЕИК (БУЛСТАТ) 175004832, седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Сердика" №30, Адрес за кореспонденция:    гр. София, ул."Лъвски рид" № 6, бл. 4, магазин 1, Телефон: 0887761355, E-mail: office@triviaholidays.eu, Уебсайт: www.triviaholidays.eu. Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД  - Удостоверение № 419346.
 

Информация относно отговорника по защита на личните данни:

Име:  Мария Боцевска – Стефанова,

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул."Лъвски рид" № 6, бл. 4, магазин 1,

Телефон: 0887 76 13 55,

E-mail:  office@triviaholidays.eu

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни: 

Комисия за защита на личните данни, Седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, Телефон: 029153518, Интернет страница www.cpdp.bg

„ТРИВИА“ ЕООД (наричано по-долу за краткост "Администратор" или "Дружеството") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:  Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на следните услуги, а именно: Резервация на Круизни пътувания; Резервация на Самолетни билети; Резервация на Хотели в България и в чужбина; Самолетни екскурзии и почивки с полети от София, Бургас и Варна; Автобусни екскурзии и почивки в България и в чужбина; Селски туризъм; Фото-ваканции; Организиране на празници и събития; Организиране на ски ваканции; Дайвинг и Байкинг; Наем на автомобили; Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” и/или Застраховка „Отмяна на пътуване“ и по-конкретно въз основа на следното основание: Изрично получено съгласие от Вас като КЛИЕНТ на „ТРИВИА“ ЕООД;  Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;  За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни: Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнението на поетите от нас ангажименти във връзка с избраната от Вас услуга и спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;  ограничение на целите на обработване;   съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;  точност и актуалност на данните;  ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:  изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на туризма и други държавни и общински органи.
Дружеството събира, обработва и съхранява следните видове лични данни: трите имена; ЕГН/ЛНЧ; дата на раждане; адрес; имейл; телефонен номер; номер на лична карта и/или задграничен паспорт, дата на издаване и валидност на документа за самоличност.
Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели: подписване на договор за извършване на услуга и всички документи, анекси и приложения към него;  извършване на резервации на името на КЛИЕНТА от страна на ТУРОПЕРАТОРА в хотели и други места за настаняване, намиращи се както на територията на Р. България, така и извън нея, включително в страни, които не са членки на Европейския съюз; извършване на резервации на името на КЛИЕНТА на самолетни билети, както и за резервиране на билети за друг вид транспорт; извършване на резервации на името на КЛИЕНТА за посещения на ресторанти и на забележителности в страните и местата, които ще посети КЛИЕНТА; ангажиране на автомобили под наем /рент-а-кар/ на името на КЛИЕНТА.

Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (трите имена; ЕГН; дата на раждане; адрес; ел. адрес; номер, дата на издаване и валидност на лична карта и/или задграничен паспорт)

Цел, за която се събират данните:  подписване на договор за извършване на услуга и всички документи, анекси и приложения към него;  извършване на резервации на името на КЛИЕНТА от страна на ТУРОПЕРАТОРА в хотели и други места за настаняване, намиращи се както на територията на Р. България, така и извън нея, включително в страни, които не са членки на Европейския съюз; извършване на резервации на името на КЛИЕНТА на самолетни билети, както и за резервиране на билети за друг вид транспорт; извършване на резервации на името на КЛИЕНТА за посещения на ресторанти и на забележителности в страните и местата, които ще посети КЛИЕНТА;  ангажиране на автомобили под наем /рент-а-кар/ на името на КЛИЕНТА.

Основание за обработка на личните Ви данни:  обработването се основава на вашето съгласие; обработването на вашите данни е необходимо с цел сключване и изпълнение на договор с вас.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация.
Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Срок на съхранение на личните Ви данни: Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от срока, необходим за предоставянето на услугата, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След изтичане на срока Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Предаване на Вашите лични данни за обработване: Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Упражняване на Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни: необходимо да подадете до Администратора на посочените по-горе контакти искане от субекта на данните.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни: Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка. След това, Вашите данни няма да бъдат обработвани за в бъдеще, но това няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото преди това от Вас съгласие.

Право на достъп: Имате право да поискате копие от „ТРИВИА“ ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни; При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно.
Право на коригиране или попълване: Вие можете по всяко време да искате коригиране на Вашите лични данни.

Право на изтриване („да бъдеш забравен"): Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

* Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

* Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;

* Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

* Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

* Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

* Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;

 Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

* за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

* за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

* информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено.

След като бъде завършена процедурата и удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.

Право на ограничаване: Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

* Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

* Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

* Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

* Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни.

Вие можете по всяко време да оттеглите ограничаването.

Право на преносимост: Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас. Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.  

Право на получаване на информация: Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение: Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни: Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

* е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

* е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

* уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Други разпоредби: Администраторът извършва трансфер на Вашите данни към трети държави, когато Вие сте поискали организаране на пътуване извън България. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни, Седалище и адрес на управление:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, Телефон: 02 915 3 518, Интернет страница www.cpdp.bg.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

 

"ТРИВИА" ЕООД е сключила задължителна застраховка, съгласно чл. 97 от Закона за туризма, покриваща отговорността и за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД, Застрахователна полица №  7121810000020 валидна до 17.11.2019г.